A KBL Legal

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
– ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos személyes adatkezelés tárgyában –A jelen tájékoztatást a Kovács Balázs László Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő (továbbiakban: „Ügyvédi iroda”) bocsátotta ki a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) megfelelően az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást az Ügyvédi iroda által kibocsátott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) tartalmazza.


I. AZ ADATKEZELŐ ÜGYVÉDI IRODA

Megnevezés: Kovács Balázs László Ügyvédi Iroda
Székhely: 1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4.
Adószám: 18653407-2-41
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 1 700 2950
Fax: +36 1 700 2951
Képviseli: dr. Kovács Balázs László ügyvéd


II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja különösen:

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése;

  • Ügyvédi tevékenység körébe eső megbízás teljesítése

  • Megbízás teljesítésével érintett harmadik személyek azonosítása, e személyekkel kapcsolatfelvétel, kommunikáció, megállapodások előkészítése/megkötése

  • Megbízási díj- és költségelszámolás, számlázás

  • Ügynyilvántartás

  • Saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés

  • Ügyvédi iroda tevékenységébe bevont, vagy azt elősegítő személyekkel kötött szerződések kötése, teljesítése, elszámolása

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés céljára vonatkozó részletes információt az Ügyvédi iroda Adatkezelési Szabályzatában talál. 


III. AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az Ügyvédi irodától, emellett kérheti az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.

Kérésére, valamint meghatározott feltételek fennállása esetén az Ügyvédi iroda törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen. 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, jogosult visszavonni az Ügyvédi irodának adott hozzájárulást.

Jogait a következő módokon érvényesítheti: 1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4. címre küldött postai küldemény, vagy az [email protected]bl-legal.hu email címre küldött elektronikus üzenet útján, vagy a +36 1 700 2950 telefonszámon az Ügyvédi iroda telefonos elérhetőségén, vagy személyesen az Ügyvédi iroda székhelyén.

Javasoljuk, hogy ha ezt meghaladóan úgy érzi, hogy személyes adatinak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, mindenekelőtt forduljon az Ügyvédi irodához a fenti elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy emellett személyes adatai kezelésével kapcsolatban választása szerint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ügyfélszolgá[email protected], +36-1-3911400, www.naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az Ügyvédi iroda Adatkezelési Szabályzatában talál.


IV. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyvédi iroda nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel kapcsolatban.

A rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Ügyvédi iroda nem alkot profilt Önről.